SIMPANG RING BLOG BELI PUTU

  • Kelontong Sudi Mampir - Blog kali ini yang kumpulanblogger review berjudul kelontong sudi mampir. Blog yang menggunakan deskripsi meta tag "Selamat datang di Kelontong Sudi Mampir...
    7 tahun yang lalu

Om Swastyastu...Matur Suksema Majeng Ring Ida Dane Sane Sampun Simpang Ring Blog Beli Putu

Ngiring Ajegang Budaya Baline Puniki !!!!!!!!!!

Kamis, 18 November 2010

Pidarta Basa Bali

Posted by Bli Putu On 22.23 1 komentar

Pidarta Basa Bali Pantaraning SMP se- Kabupaten Badung
PSP ring Kabupaten Badung
Murda : Ajeg Bali
           
            Om Swastyastu
            Maka purwakaning atur titiang, pinih ajeng mantuka ring ida dane sareng sami, mustikanyane pisan Angga Juri sane kusumayang titiang. Maduluran antuk manah lascarya, lugrayang titiang ngaturang puja pangastuti ring Ida Hyang Parama Kawi, riantukan sangkaning asung kertha wara nugrahan Ida, titiang asapunika taler ida dane sareng sami, sida kasidan mapupul iriki, gumantin ipun ngamiletin pamargi pacentokan pidarta basa Bali, mapaiketan ring pekan seni remaja Kabupaten Badung warsane mangkin. Dumadak wekasan pamargi asapuniki sayan limbak kawentenannyane wastu sida ngawetuang jagat Baline ajeg.
            Ida dane sareng sami mustikan nyane para pamilet sane wangiang titiang, ring galah sane becik puniki atur pidartan  titiang mamurda “Desa Pakraman Pinaka Sengker Ngawetuang Baline Ajeg”.

Ida dane sareng sami
            Bali sampun kasub kawentenannyane ring dura nagara, sane sering kabaosang “Paradise Island” taler wenten sane maosang Bali punika “Morning Of The Word”. Bali kabaosang sekadi asapunika riantukan kaasrian lan kaluihan Adat lan Budayannyane sane ngangobin tur ngulangunin.
Midartayang indik ajeg Bali, punika merupa pabuat sane dahat mautama pisan. Riantukan pawangun jagat Baline kapungkur wekas, tan lempas ring swadharma sane mapiranti antuk pikukuh Tri Hita Karana, sane kajiwa-pramanin antuk sastra agama Hindu. Puniki sida werdi tur limbak, majanten sangkaning kawentenan adat lan budaya Baline sane mentik ring Desa-desa Pakramane.
            Tri Hita Karana inggih punika marupa serana nyujur karahayuan urip, sanatana dharma, wastu sida moksatam jagad hita, malarapan antuk subhakti ring Ida Hyang Parama Kawi, paras paros ring sesamen manusa miwah tresna asih ring sarwa mauripe. Sami puniki mangda kadasarin antuk Tri Kaya Parisuda, saha kaetang maduluran antuk Catur Marga. Duaning asapunika, sandang pisan telebang anggen geguat lan sepat siku-siku pamatut nitenin urip maka krama Bali, bilih-bilih ring panglimbak aab jagate mangkin, yan irgamayang titiang, tan bina luir segara tan patepi, capuh awor tan pawates.
            Agama Hindu, Adat lan Budaya Bali, punika sampun majanten madue paiketan. Kabaosang sakadi asapunika riantukan tatwa-tatwa Agama Hindu sane marupa pupulan tatwa luhur lan suci, punika sane ngurip, sane kaanggen sepat siku-siku ritatkala malaksana olih para karma Baline. Tata cara sane kadasarin antuk tatwa Agama Hindu, sane kalaksanayang punika kabaosang Adat Bali. Selantur nyane,  Adat punika limbak ring soang-soang Desa Pakraman, sane masikian sareng seni Budaya Bali sane ngawetuang Desa Mawa Cara.  Cutetnyane, Agama Hindu , Adat lan Budaya Bali  punika tan dados pasah utawi palas. Napi mawian? Riantukan maka sami punika patut masikian mangda prasida mamargi antar. Agama Hindu sane ngurip Adat lan Budaya Bali sane nglimbak ring soang-soang Desa Pakraman pinaka sengker sane patut kaupapira kalestarian nyane. Desa pakraman inggih punika pupulan krama sane madue hukum adat  ring Bali nganutin tatwa Agama Hindu, sane mapaiketan ring Kahyangan Tiga. Swadharmaning soang-soang Desa Pakraman sane wenten ring Bali inggih punika :
1.      Ngaryanang awig-awig
2.      Mikukuhin dharmaning agama
3.      Nglimbakang budaya Bali kadasarin antuk paras-paros, saglilik-sagluluk, salunglung-sabayantaka.
4.      Sareng – sareng ngalaksanayang pawangunan mangda sida jagat Baline  landuh, gemah ripah loh jinawi, tata tentrem kerta raharja sakala-niskala, sane kabasos moksatam jagat hita ya ca iti dharma.
Yening maka sami punika rered tur padem, sinah pawangunan Bali puniki nenten prasida mamargi antar. Napi malih ring pungkuran puniki wenten makudang-kudang wicara nibenin adat lan budaya druene, minakadi biuta sane kawetuang olih krama Desa ngenenin indik wewidangan, taler pamargi budaya asing sane tan nganutin tata titi sane wenten ring Bali. Punika wiakti banget ngawetuang pikobet, nanging punika marupa pakibeh jagat, iraga patut yatna-yatna ring kawentenan.
            Pamekas iraga sareng sami mangkin mangda sida ngayunin malarapan antuk mulat sarira. Iraga sareng sami maka pawaris, sakadi mangkine kabaos putra bangsa, mangda yukti-yukti nyejerang rasa sutindih ring gumi, setata misinggihang dharmaning agama lan dharmaning Negara, sane gumanti kasungkemin tur kasinggihang ring jagate.  
           
Ida Dane Sareng Sami
            Ngajegang jagat Bali puniki, marupa kapatutan iraga sareng sami, maka pratisentana sane embas ring Bali, sane gumanti patut ngertiang warisan leluhur, mapiranti antuk mingsinggihang swadharmaning bela nagara. Yan saihang ring kawentenane riin, para leluhur matoh pati melanin gumi, riantukan kabanda antuk bromo corah, setata pangusak-asik, marikosa, mamati-mati wong tan padosa, sane dados meseh  dahat madurgama. Sane mangkin meseh asapunika tan wentenmalih. Nanging panglalah budaya dura negarane patut waspadain, mangda tan ngarubeda, riantukan puniki sida ngawetuang jagat Baline rusak. Adat budaya lan sastra agamane anggen panegulan nekekang kaajegan jagat Baline sane sampun kaloktah rauh ka jaba negara. Yan punika sida kaulati sareng sami, sinah jagat Bali landuh, gemah ripah loh jinawi, tata tentrem kerta raharja sakala-niskala, sane kabasos moksatam jagat hita ya ca iti dharma.

Ida dane sareng sami
Yan cuteteng titiang daging pidarta puniki,
1.      Ajeg Bali inggih punika sahanan prawertine sane sida ngalanggengang indik tetamian para leluhure nguni,makadi adat, budaya lan agama.
2.      Sane patut ngajegang jagat Bali puniki nentenja tios wantah iraga sareng sami pamekas nyane pratisentanan Baline tur sang sapa sira ugi sane urip kamertain antuk sari-sarining bhoga jagat baline, kamanggala antuk sang mawa rat,masarana antuk kayun lascarya tan paleteh.
3.      Dasar ajeg Bali inggih punika Tri Hita Karana, sane kauripin antuk sastra agama Hindu.
4.      Desa pakraman wantah marupa genah miara sahanan pangwerdian adat lan budaya Baline, pinaka sengker sane patut kaupapira kalestarian nyane.
Ida dane sarengsami sane kusumayang titiang
            Wantah asapunika mungguing atur pidartan titiang, mogi-mogi wenten pikenoh ipun. Tios ring punika, titian tan lali ngalungsur agung rena pangampura, manawi wenten kirang-kirang ipun. Maka pamuput atur, titiang ngaturang parama santhi

Om Santih Santih Santih OmFree Template Blogger collection template Hot Deals BERITA_wongANteng SEO theproperty-developer

1 komentar:

simpang driki bli Putu... wih... blog anyar gih! semangat gih... ngiring sareng" nglestariang bahasa bali. suksma! ^_^

Posting Komentar